Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1 Anvendelse
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

2 Aftalegrundlag
2.1 Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med OKHOLM LIGHTING A/S’ (i det følgende benævnt OL A/S) tilbud og købers accept det samlede aftalegrundlag.

2.2 Vilkår i købers accept, bortset fra selve accepten er ikke bindende for OL A/S, medmindre OL A/S har erklæret sig indforstået hermed og skriftligt har godkendt vilkårene.

3 Tilbud
3.1 Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for told-, kurs-, og afgiftsændringer. De opgivne priser er ekskl. moms, lyskilder, emballage og eventuelle energiafgifter.

4 Aftaleindgåelse
4.1 Aftale er indgået når accept er kommet frem til OL A/S.

4.2 OL A/S er ikke forpligtet til at afgive ordrebekræftelse.

4.3 Såfremt køber anmoder om ændring af en indgået aftale, er OL A/S berettiget til at afvise ændringerne. Accepteres ændringen, betragtes det heraf følgende arbejde som regningsarbejde uden fast leveringstid.

4.4 Ved køb under kr. 800,- pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-.

5 Levering
5.1 Levering sker ab fabrik, medmindre andet er aftalt.

5.2 Fragt, forsikring, forsendelsesomkostninger og lignede betales af køber.

5.3 Alle leveringstider er uforbindende. Hvis OL A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer OL A/S køber herom og oplyser samtidig om ny forventet leveringstid.

5.4 OL A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade som følge af forsinket levering.

5.5 De internationale fortolkningsregler for handelsklausuler er gældende for det i nærværende salgs- og leveringsbetingelser nævnte.

6 Risiko
6.1 Risikoen for varen overgår til køber, når varen er overgivet til transport med selvstændig fragtfører eller køber. Køber må selv dertil drage omsorg for tegning af eventuelle forsikringer. 

7 Undersøgelsespligt, reklamation og mangler
7.1 Køber er forpligtet til straks ved levering at foretage en nøje undersøgelse af det modtagne.

7.2 Reklamation skal ske skriftligt og inden 5 hverdage efter levering.

7.3 Ved rettidig reklamation i henhold til punkt 7.2 er OL A/S berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering efter OL A/S’ eget valg.

7.4 Såfremt køber selv foretager afhjælpning uden forudgående skriftlig aftale med OL A/S, er OL A/S ikke forpligtet til at afholde afhjælpningsomkostningerne.   

8 Returret
8.1 Standardvarer tages alene retur efter forudgående aftale.

8.2 Returnering sker for købers regning og risiko og krediteres til fakturapris med fradrag af minimum 20 % af prisen. OL A/S fastsætter efter købers anmodning herom, den endelige procentsats, der skal modregnes i fakturaprisen.

8.3 Bestillingskøb kan ikke returneres.

9 Betalingsvilkår
9.1 Betaling netto kontant 14 dage, medmindre andet er aftalt.

9.2 Ved forsinket betaling beregner OL A/S renter af det forfaldne beløb med 2.00 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og indtil betaling sker 

10 Anticiperet misligholdelse
10.1 Fremkommer der før levering oplysninger, der giver rimelig anledning til at antage, at køber ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser, har OL A/S ret til at kræve en efter OL A/S’ opfattelse fornøden sikkerhed, eksempelvis i form af bankgaranti.

10.2 Undlader køber at stille den krævede sikkerhed straks efter påkrav, er OL A/S berettiget til at ophæve aftalen. 

11 Oplysninger
11.1 OL A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i brochurer eller andet trykt materiale. 

12 Ansvarsbegrænsning
12.1 OL A/S påtager sig intet ansvar for over-fladeskader på messingdele, som placeres udendørs direkte mod væg, som udsættes for stor luftfugtighed, som følge af vandskader/ kondensskader, skiftende temperatur, aggressivt miljø eller tæringsangreb forårsaget af kalk eller aggressive rengøringsmidler.

12.2 OL A/S er ikke ansvarlig over for køber for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller andre økonomiske tab, der direkte eller indirekte er en følge af manglen.

12.3 OL A/S er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for OL A/S’ kontrol, og som OL A/S’ ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12.4 OL A/S er ikke ansvarlig for skader på ting, som OL A/S har til lån, leje, opbevaring eller på anden måde har i sin varetægt, med undtagelse af ting, der henlægger ved OL A/S efter levering. 

13 Produktansvar
13.1 OL A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger OL A/S ansvar, og at OL A/S ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

13.2 OL A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af selskabets produkter på fast ejendom, person eller løsøre, dersom skaden indtræder, efter produktet er leveret til køber.

13.3 OL A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af selskabets produkter, på produkter fremstillet af køber eller produkter, hvor købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager som følge af fejl ved produkter leveret af OL A/S.

13.4 OL A/S er ikke ansvarlig for skader på ting, som OL A/S har til lån, leje, opbevaring eller på anden måde har i sin varetægt, med undtagelse af ting, der henlægger ved OL A/S efter levering.

13.5 OL A/S’ ansvar for produktskader er begrænset til maksimum kr. 10.000.000.

13.6 I den udstrækning OL A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde OL A/S skadesløs. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.7 OL A/S påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre økonomiske tab, der direkte eller indirekte er en konsekvens af fejl ved produkter leveret af OL A/S.

13.8 OL A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af selskabets produkter på fast ejendom, person eller løsøre i USA eller Canada.

14 Tvistigheder
14.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Sønderborg.